🔹دانشیار دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه یک نشریه معتبر بین‌المللی درآمد نشریه معتبر بین‌المللی «پیشرفت در علم انرژی و احتراق» (Progress in Energy and Combustion Science)، دکتر مرتضی آغباشلو دانشیار دانشگاه تهران را به عنوان عضو هیأت تحریریه برگزید. https://news.ut.ac.ir/fa/news/34698 @UT_NEWSLINE