🔹سه مولفه مورد تاکید استاد شمس اردکانی برای شخصیت‌های واجد دریافت نشان عالی دانش: تولید علم نافع، اخلاق حرفه‌ای و شاگردپروری | تکریم عالم، توسعه و تعمیق علم را به دنبال دارد | اعطای نشان عالی دانش یک حرکت جنبش‌آفرین در حوزه علم نافع است دکتر محمدرضا شمس اردکانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعطای نشان عالی دانش را یک حرکت جنبش‌آفرین در حوزه علم نافع دانست و تاکید کرد: تکریم عالم، توسعه و تعمیق علم را به دنبال دارد. https://news.ut.ac.ir/fa/news/34714 @UT_NEWSLINE