ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@sahebzamane
عاشـ✾ـقان ولیعصـر▣عج▣
8244 عضو

شهیدچمران

✨اگرامام‌زمان‌غیبت‌کرده‌است،این غیبت‌ماست‌نه‌غیبت‌اواین‌مـاهستیم‌کـه چشمان‌خودرابسته ایم،این‌ماهستیم‌که آمادگی‌نداریم✨

خـادمـ المـہــدي
@Alimadd
ادمین تبادلـات
@Aboo_vesali
کانال دوممون
@dastanhavehkaytha

تبلیغات ارزان در۱۰کانال✌
@tablighatn