ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@samaesfahangirl
کانال خبری دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما دخترانه اصفهان
11 عضو

به نام خدا

کانال خبری دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما پسرانه اصفهان و این کانال متعبر است.

کانال: @SamaEsfahanGirl1394

کانال: @SamaEsfahanGirl1395

کانال: @SamaEsfahanGirl1396

کانال: @SamaEsfahanGirl1397

کدشامد: 1-1-743877-65-0-38