ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@samaesfahangirl1394
کانال خبری دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما دخترانه اصفهان برای ورودی مهر و بهمن 94
2 عضو

به نام خدا

کانال خبری دانشجویان کامپیوتراموزشکده فنی و حرفه ای سما دخترانه اصفهان برای ورودی مهر و بهمن 94 و این کانال معتبر است.
کانال:
@ComputerSamaEsfahanGirl
کانال:
@SamaEsfahanGirl1393
کانال:
@SamaEsfahanGirl1395
کانال:
@SamaEsfahanGirl1396