ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/29525-ارایه-بسته-پیشنهادی-وزارت-صمت-برای-تحقق-شعار-سال-در-سه-محور-مهم-استفاده-از-نظرات-مجلس-بخش-خصوصی-در.html

ارایه بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تحقق شعار سال در سه محور مهم/استفاده از نظرات مجلس و بخش خصوصی در تدوین بسته پیشنهادی