ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/23481-افزایش-استخراج-تولید-در-شرکت-های-سرب-روی-ایمیدرو؛‌-مهدی-آباد-پیشتاز-در-رشد.html

افزایش استخراج و تولید در شرکت های سرب و روی ایمیدرو؛‌ "مهدی آباد" پیشتاز در رشد