ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/27997-غریب-پور-تسریع-در-توسعه-صنعت-گوهرسنگ-در-قالب-تدوین-تفاهم-نامه-با-استانداری-تامین-مالی-برای-احداث.html

�������� ������: ���������� ���� ���������� �������� �������������� ���� �������� ���������� ���������� �������� ���� 4 ������������������/ ���������� �������� �������� ���������� �������������� ������������ ���� ���������� ���� �������� ��������������