ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29242-نگاهی-به-افتتاح-خط-یک-انتقال-آب-آغاز-سه-خط-جدید-از-سواحل-جنوبی.html

نگاهی به افتتاح خط یک انتقال آب و آغاز سه خط جدید از سواحل جنوبی