ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29473-1500-فرصت-شغلی-جدید-در-منطقه-ویژه.html

1500 فرصت شغلی جدید در منطقه ویژه‌ی خلیج فارس ایجاد می شود