ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/30308-افزایش-درصدی-پروانه-اکتشاف-درصدی-گواهی-کشف.html

������������ 8 ���������� �������������� �������������� �� 4 ���������� ������������ ��������