ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/35150-مزیت-های-سرمایه-گذاری-در-بخش-معدن-صنایع-معدنی-استان-ها-اولویت-بندی-می-شود.html

مزیت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان ها اولویت بندی می شود