ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bgh.ir/48963

اصولگرایی برابر با نظام و رهبری نیست