ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/953862

انتصاب حسن یونس سینکی به معاونت بازرگانی، یا خودزنی اقتصادی؟