ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/3488/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86/

انجام اولین پرواز هواپیمای آموزشی چینی