ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/3484/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be/

اولین آزمایشگاه بادشونده‌ی کرونا در پکن 📽