ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1065248

بازگشت ایران به برجام در صورت مسجل شدن انجام تعهدات توسط ۵ ۱/ مذاکرات از متن برجام فراتر نمی رود