ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bgh.ir/47357

بدم می آید از دولتی که هیچ غلطی برای فقر و فرهنگ نکرد!