ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/1630/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/

برنامه دیدار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ایرانیان مقیم پکن