ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/3495/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a8%d9%90%db%8c/

بهره‌برداری از پل تازه‌ساز در خوبِی 📽️