ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/953892

تأسیس معاونت بازرگانی دور زدن مجلس است/ انتصاب سینکی مثال همان آزموده را آزمودن خطاست