ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1040205

تصاویر| فعالیت دستگاه های برف روب در ارتفاع چندمتری برف گردنه کلوسه فریدونشهر