ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/916093

دولت الکترونیک نباید محدود به دولت بماند/ سایر دستگاه ها و نهادهای کشور باید به این سیستم متصل شود