ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/922273

رتبه ممتاز اصفهان در کشور به علت میزان مشارکت واقفان/ واقفان منافع جمع را بر منافع فردی ترجیح می دهند