ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/951702

روایت غائله کردستان، خیانت هایی به اسم مذاکره و رشادت های رزمندگان اصفهان