ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/809349

زمینه شکوفا شدن استعداد جوانان، در دانشگاه های شرق اصفهان فراهم نیست/ دانشگاه ها مدرک گرا شده اند