ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956466

سرانجام انفصال از خدمت عضو سیزدهم شورای شهر اصفهان/ دست و پا زدن شورای شهر برای نیامدن عضو جدید برای چیست؟