ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1020018

ضرورت توزیع ظرفیّت های جریان سازی در جامعه بین امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی