ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/909255

هر 4 سوالی که نمایندگان از آن قانع نشدند نقض قانون اساسی است/ برخورد با رئیس جمهوری در صورت تشخیص نقض قانون