ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/923013

همایش روحانیت گلپایگان با موضوع کارکرد وقف در جامعه