ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/955020

پشت ماجرای زیر گرفتن عابران و آتش زدن ماشین چه بود؟/ نظر یک روانشناس در مورد این رفتارهای تکانشی