ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/969057

کشته شدن بهتر از زندگی همراه با ننگ است