زرشک پلو با مرغ سینه را در فدک ببینید https://fadakmeal.com/foods/ready-meal/rice-and-barberry-with-chicken