ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1028/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%28%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8%26zwnj%3B%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20حسینعلی%20منتظری%20(رژیم%20سلطنتی،%20منشا%20عقب‌ماندگی%20و%20بدبختی)