ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1042/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%B3%DB%8C.-%D8%A8%DB%8C.-%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20تلویزیون%20«سی.%20بی.%20اس»%20امریکا%20درباره%20سخنرانی%20شاه%20و%20تغییر%20دولت‌