ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1046/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%26zwnj%3B

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20خارج%20درباره%20فریبکاری%20شاه%20برای%20بقای%20خویش‌