ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1136/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20خارج%20درباره%20رعایت%20قانون%20توسط%20مسلمانان‌