ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1152/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%C2%AB%D8%B9%C2%BB%29

پیام%20تبریک%20به%20مسیحیان%20جهان%20(میلاد%20حضرت%20عیسی%20«ع»)