ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/11862/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%5B%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9---%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%5D

رسالة%20اخلاقية%20وعرفانية%20[مواعظ%20ونصائح%20اخلاقية%20-%20عرفانية]