ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1214/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20خبرنگاران%20درباره%20نزدیکی%20پیروزی،%20نقش%20زنان%20و%20نفت‌