ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1225/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%28%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29

حکم%20به%20آقای%20ید%20اللَّه%20سحابی%20(تقویت%20و%20تنظیم%20اعتصابات)