ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1231/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%26zwnj%3B

پیام%20به%20طوایف%20و%20ایلات%20بویراحمد%20برای%20حفظ%20نظم%20در%20منطقه‌