ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1248/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%28%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%29

سخنرانی%20در%20بهشت%20زهرا%20(غیر%20قانونی%20بودن%20مجلس%20و%20رژیم)