ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/12917/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%5B%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%5D

قرار%20[تعيين%20أحد%20فقهاء%20مجلس%20صيانة%20الدستور]