ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1307/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%28%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%29

سخنرانی%20در%20جمع%20استادان%20دانشگاه%20(توطئه%20و%20تبلیغات%20اجانب)
11