ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1314/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%28%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%29

گفتگو%20با%20یاسر%20عرفات%20(پیروزی%20انقلاب%20اسلامی%20و%20وضعیت%20فلسطین)