ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1334/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%26zwnj%3B

حکم%20به%20آقای%20صادق%20خلخالی%20جهت%20تشکیل%20دادگاه%20انقلاب%20اسلامی‌
11