ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1358/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20ابو%20الاعلی%20مودودی%20و%20همراهان%20(توطئه%20در%20تضعیف%20اسلام)