ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1379/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%28%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20قم%20(نقش%20بانوان%20در%20انقلاب%20اسلامی)