ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1383/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D9%82%26zwnj%3B

حکم%20تشکیل%20کمیته%20امداد%20به%20آقایان:%20کروبی،%20عسکر%20اولادی،%20شفیق‌